ข้อบังคับ


ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2564

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2564

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2564

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2565

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562