งานบริการการศึกษา


ข้อบังคับ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2559

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560