ทำเนียบบุคลากร


ทำเนียบบุคลากร

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการ
นางอรุณี ปราบพยัคฆ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวศศิธร ถีสูงเนิน
หัวหน้างานนิติการ
นางสาวธันยนันท์ มังขุนทด
นิติกรปฏิบัติการ
นายกัมปนาท อนุภาพแสนยากร
นิติกรปฏิบัติการ