งานบริการการศึกษา


ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวการปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2553

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ.2557

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2558)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่2 (พ.ศ.2558)

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวการปฏิบัติในการส่งผลการเรียน

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดแผนการเรียน ตารางเรียน และตารางสอน

10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2560