ช่องทางการร้องเรียน


ช่องทางการร้องเรียน

งานนิติการ กลองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น6 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

งานนิติการ โทรศัพท์  044-815111 ต่อ 6605