ทำเนียบบุคลากร


ทำเนียบบุคลากร

ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นางอรุณี ปราบพยัคฆ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

อาจารย์ธานี ถังทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิธร ถีสูงเนิน
หัวหน้างานนิติการ
นางสาวธันยนันท์ มังขุนทด
นิติกรปฏิบัติการ
นายกัมปนาท อนุภาพแสนยากร
นิติกรปฏิบัติการ