พันธกิจ


พันธกิจ

1.เป็นศูนย์กลางดำเนินการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย

2.เป็นศูนย์กลางของการจัดทำกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ

3.เป็นศูนย์กลางการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย

4.เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของหน่วยงานต่าง ๆ

5.ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม

6.ให้บริการทางด้านกฎหมายในเชิงรุก เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ