วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

งานนิติการ เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล