สถาบันวิจัย


ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล พ.ศ.2560

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2560

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบกองทุนวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2561

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562